Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetichism /'fi:tiʃizm/  

  • Danh từ
    đạo thờ vật, bái vật giáo