Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) (La-mã) đoàn sứ truyền lệnh