Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hợp với lễ hội; như lễ hội
    the festive season
    mùa lễ hội (tức mùa Giáng sinh)
    vui vẻ