Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferryboat /'feribəʊt/  

  • Danh từ
    phà