Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferry-bridge /'feribridʤ/  

  • Danh từ
    tàu phà (tàu chở xe lửa qua sông)