Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferry pilot /'feri'pailət/  

  • Danh từ
    (hàng không) người lái máy bay mới (để giao cho sân bay)