Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fermentative /fə:'mentətiv/  

  • Tính từ
    làm lên men