Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fermentable /'fə:mentəbl/  

  • Tính từ
    có thể lên men được
    có thể kích thích, có thể khích động, có thể vận động, có thể xúi giục