Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tội ác (giết người)