Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lớp người phạm tội ác, bọn người phạm tội ác