Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (từ hiếm) đồng cảm

    * Các từ tương tự:
    fellow feeling, fellow-feeling