Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường đồng loại; nhân loại