Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-author /'felou'ɔ:θə/  

  • Danh từ
    động tác giả
    người cộng tác