Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow feeling /,feləʊ'fi:liη/  

  • Danh từ
    sự thông cảm; sự hiểu nhau

    * Các từ tương tự:
    fellow-feeling