Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (thơ ca)
    tính chất ác liệt, tính chất ghê gớm; tính nhẫn tâm
    tính huỷ diệt, tính gây chết chóc