Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellmonger /'felmʌɳgə/  

  • Danh từ
    người buôn bán da lông thú

    * Các từ tương tự:
    fellmongering