Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người đốn, người hạ (cây)
  người đồ tễ (giết trâu bò)
  bộ phận viền (ở máy khâu)
  Danh từ
  (từ lóng) gã, thằng cha, anh chàng