Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều fellaheen, fellahs
    người nông dân Ai-cập

    * Các từ tương tự:
    fellaheen