Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feelingly /'fi:liηli/  

  • Phó từ
    [một cách] xúc động sâu sắc
    he spoke feelingly about his dismissal
    ông ta nói một xúc động sâu sắc về việc ông ta bị sa thải