Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feed-through capacitor   

  • (Kỹ thuật) bộ điện dung xuyên