Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feed-tank /'fi:dtæɳk/  

  • -trough) /'fi:dtɔf/* danh từ
    (kỹ thuật) thùng nước (cho đầu máy); thùng xăng dự trữ