Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feed-pump /'fi:dpʌmp/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bơm cung cấp