Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feed-pipe /'fi:dpaip/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ống cung cấp, ống tiếp chất liệu