Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) dòng cung cấp, dòng dưỡng