Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    yêu yếu
    hơi kém, hơi nhu nhược
    mờ mờ