Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fee-faw-fum /'fi:'fɔ:'fʌm/  

  • thán từ
    eo ôi! kinh quá
    Danh từ
    trò doạ trẻ