Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đất thuê vĩnh viễn (chỉ nộp tô thuê mà thôi)