Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

federationist /fedə'reiʃnist/  

  • Danh từ
    người chủ trương thành lập liên đoàn
    người chủ trương thành lập liên bang