Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

federate /'fedəreit/  

  • Động từ
    thống nhất thành liên bang
    hợp nhất thành liên đoàn