Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) lưỡi mỏng; bờ mỏng (dễ gãy)
    (luyện kim) mép rìa dạng lông chim