Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vải phi (một loại vải len dày dùng để may quần áo đi biển)
    áo bành tô (đi biển) bằng vải phi