Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fearlessly /'fiəlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không sợ