Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fear-monger /'fiə mʌɳgə/  

  • Danh từ
    người gây hoang mang sợ hãi