Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ, favourless+không hưởng đặc ân; bị bạc đãi