Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

favoritism /'feivəritizm/  

  • Danh từ
    sự thiên vị