Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

favorable /'feivərəbl/  

 • Tính từ
  có thiện chí, thuận, tán thành
  câu trả lời thuận
  thuận lợi
  hứa hẹn tốt, có triển vọng
  có lợi, có ích
  có lợi cho chúng ta