Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ghế bành
    ghế hạng nhất (trước sân khấu)