Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất hoàn hảo, tính chất toàn thiện toàn Mỹ