Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faultily /'fɔ:ltili/  

  • Phó từ
    [một cách] không hoàn hảo