Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faultfinding /'fɔ:ltfaindiɳ/  

  • Danh từ
    sự bắt bẻ, sự chê trách; sự bới lôi