Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faultfinder /'fɔ:ltfaində/  

  • Danh từ
    người hay bắt bẻ, người hay chê trách; người hay bới móc