Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fault finding /'fɔ:lt,faindiη/  

  • sự bới lỗi, sự bắt bẻ