Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fault correction time   

  • (Kỹ thuật) thời gian hiệu chỉnh lỗi