Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatigue-party /fə'ti:g pɑ:ti/  

  • Danh từ
    (quân sự) đội lao động