Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatigue-duty /fə,ti:g'dju:ti/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    (như fatigue)