Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatigue clothes /fə'ti:g'klouðz/  

  • -dress) /fə'ti:gdres/* danh từ số nhiều
    (quân sự) quần áo lao động