Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fat-guts /'fætgʌts/  

  • Danh từ
    người to béo đẫy đà