Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) lừa bịp bằng lối nói lưu loát