Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-famed /'fɑ:'feimd/  

  • Tính từ
    lừng danh, nổi tiếng khắp nơi