Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-end echo canceller   

  • (Kỹ thuật) âm dội đầu xa